Betingelser &
vilkår


1. Generelt

1.1 Nærværende generelle betingelser og vilkår gælder for enhver aftale mellem Qatchr (herefter benævnt Leverandøren) og brugeren (herefter benævnt Kunden).

1.2 Leverandøren har ret til at ændre i de generelle betingelser og vilkår under forudsætning af, at dette er kommunikeret til Kunden 14 dage i forvejen.

1.3 Enhver fravigelse af nærværende generelle betingelser skal ske skriftligt i et særskilt aftaledokument. De til enhver tid gældende generelle betingelser og vilkår samt den til enhver tid gældende prisliste er udleveret og tiltrådt af Kunden i forbindelse med aftalens indgåelse og kan findes på Leverandørens hjemmeside www.qatchr.dk/priser.

1.4 Det er Kundens ansvar at sikre, at Leverandørens applikation ikke bliver anvendt på en måde, der potentielt kan skade Leverandørens navn, omdømme eller goodwill. Det er ligeledes Kundens ansvar ikke at bryde relevant lovgivning eller anden regulering.

1.5 Adgangen til at anvende Leverandørens applikation gælder udelukkende for Kunden. Adgangen til applikationen må ikke benyttes af andre end Kunden.

1.6 Kunden forpligter sig desuden til kun at benytte applikationen i overensstemmelse med denne aftale, herunder til at foretage kredittjek og monitorering af emner, som Kunden har et kreditforhold til. Ingen af de oplysninger og/eller services, der er omfattet af denne aftale må videreformidles til andre end Kunden eller på anden vis benyttes til at berige Kundens virksomhed.

1.7 Kunden er ikke berettiget til at overdrage sin adgang/medlemskab til tredjemand (hverken helt eller delvist) eller at give tredjemand adgang til Leverandørens applikation.

1.8 Leverandørens applikation og services tilbydes udelukkende til erhvervsdrivende Kunder (med aktivt CVR-nummer).

2. Accept af abonnement og vilkår

2.1 Nærværende generelle betingelser og vilkår accepteres af Kunden ved at afkrydse ”Jeg har læst og accepterer Qatchrs betingelser og vilkår” på tilmeldingsformularen, ved at anvende vores applikation, gennemføre købsproces i applikationen eller ved på anden måde at tilkendegive sin accept heraf.

3. Ophør og varighed af abonnement

3.1 Kundens abonnement træder i kraft ved aftaleindgåelse/bestilling og løber indtil opsigelse i henhold til de generelle betingelser. Således fornyes abonnementet automatisk hver måned med en ny bindingsperiode på 1 måned, medmindre at kunden har opsagt aftalen senest 7 dage før udløbet af den igangværende bindingsperiode.

3.1.1 Leverandøren fakturerer automatisk en måned i forvejen for den aftale periode, medmindre andet er skriftligt aftalt.

3.2 Opsigelse eller fravalg af tillægsydelser (add-ons) skal ske ved skriftligt ved at kontakte Qatchr via e-mail kundeservice@qatchr.dk . Opsigelsen bekræftes efterfølgende per e-mail.

3.3 Efter ophørt abonnementsperiode har Leverandøren ikke yderligere forpligtelser over for Kunden.

3.4 Leverandøren er berettiget til at opsige samarbejdet med øjeblikkelig virkning ved Kundens misligholdelse af nærværende generelle betingelser samt ved uhæderlig adfærd over for Leverandøren.

4. Abonnementets omfang og anvendelse

4.1 Kunden opnår i overensstemmelse med disse generelle betingelser og vilkår en ikke-eksklusiv adgang til at anvende Leverandørens applikation via www.qatchr.dk. Kunden erhverver ikke Leverandørens applikation og service eller en kopi eller del heraf. Kunden opnår derfor ikke licens til at videredistribuere applikationen som Kundens eget produkt.

4.2 Fra den dag, hvor Kunden tilmelder sig via Leverandørens hjemmeside, ydes en prøveperiode på 14 dage. Prøveperioden inkluderer 1 monitorering og 20 kredittjek af virksomheder.

4.2.1 Efter endt prøveperiode deaktiveres funktionerne ’Kredittjek’ og Monitorering i applikationen.

4.3 Fra den dag, hvor Kunden tilmelder sig via Leverandørens hjemmeside, kan Kunden via Leverandørens applikation tilkøbe et abonnement, som inkluderer ubegrænset kredittjek af virksomheder og et fast antal (afhænger af det valgte abonnement) monitorering af virksomheder.

4.3.1 Abonnementernes egenskaber og pris kan ses via Leverandørens hjemmeside www.qatchr.dk.

3.3.1.1 Nogle funktioner, tjenester og tilføjelsesmoduler (add-ons) kan have separate priser og betingelser, der skal accepteres ud over disse generelle betingelser, før de kan tages i brug.

4.4 Fra den dag, hvor Kunden tilmelder sig via Leverandørens hjemmeside, kan Kunden via Leverandørens applikation ligeledes tilkøbe kreditopslag af privatkunder via en klipbaseret løsning.

4.4.1 Ét klip gælder for ét kreditopslag.

4.4.2 Kan en privatkunde ikke valideres ved udførelse af kreditopslag, fratrækkes det pågældende kreditopslag (klip) ikke.

4.4.3 Købte klip har ingen forældelsesdato.

4.5 Kundens abonnement giver Kunden adgang til at bruge Leverandørens applikation til kredittjek og det antal monitoreringer, som er specificeret i det specifikke abonnement på Leverandørens hjemmeside eller applikation.

4.6 Ved indtastning af Kundens kortoplysninger accepteres det, at Leverandøren periodevis (månedlig) må trække et beløb svarende til det, som er angivet for abonnementet (priser fremgår tydeligt på hjemmesiden og i applikationen).

4.7 Kundens abonnement vil blive fornyet automatisk indtil at Kunden opsiger jf. pkt. 3.

4.8 Vælger Kunden at ændre sit abonnement, vil egenskaberne (antal monitoreringer og andet, som fremgår af prislisten på hjemmesiden eller applikationen) være tilgængelige med det samme.

4.9 Observerer Leverandøren, at Kunden har været inaktiv (ingen logins på applikationen) i mere end ét år og ingen monitoreringer er igangværende, er Leverandøren berettigeret til at slette Kundens konto.

5. Pris og betalingsbetingelser

5.1 Gældende priser kan til enhver tid findes på Leverandørens hjemmeside www.qatchr.dk.

5.2 Alle priser er angivet i danske kroner og er ex. moms.

5.3 Leverandøren forbeholder sig retten til, til enhver tid, at kunne justere produktmix med 14 dages varsel.

5.4 Betalingsdatoen er 14 dage fra fakturadato.

5.5 Vælger kunden kortbetaling, vil der, samtidig med trækning af betaling, blive sendt en faktura til Kundens e-mail, som er angivet ved tilmelding via Leverandørens hjemmeside, angivet via mailkorrespondance eller oplyst via telefonisk samtale.

5.6 Vælger kunden fakturabetaling (betaling via fremsendelse af faktura), forfalder fakturaen for betaling 7 dage efter fremsendelse per mail til Kunden.

5.7 Der er ingen refundering eller fortrydelsesret ved køb af abonnement. Abonnementerne udbydes udelukkende digitalt til erhvervsdrivende. Derfor gælder der ingen 14 dagens fortrydelsesret. Dette gælder ligeledes for konti, der er lukket ned som følge af inaktivitet jf. pkt. 4.8.

5.8 Første faktureringsperiode (én måned) starter, når Kunden har bestilt det ønskede abonnement (via applikationen, skriftligt eller ved telefonisk bestilling). Kunden faktureres forud for hver fakturaperiode.

5.9 Efter bestilling af abonnement, aktiveres pay-to-use services (kredittjek og monitorering), der inkluderet i den pågældende abonnementsløsning for Kunden. Dette gælder både for kort- og fakturabetaling.

5.10 Vælger Kunden at opgradere sit abonnement, vil Kunden blive faktureret for det nye abonnement med det samme. De resterende dage fra Kundens forrige abonnement vil blive trukket fra på den nye faktura.

5.11 Betales det løbende abonnement eller bestilte antal kreditopslag ikke rettidigt, sendes første rykker uden gebyr 7 dage efter fakturaforfald. Betales abonnementet fortsat ikke, sendes anden rykker efter yderligere 10 dage efter med gebyr DKK 100 samt DKK 310 i kompensationsgebyr. Udebliver betaling fortsat ikke 10 dage efter anden rykker, spærres Kundens adgang til pay-to-use services (kredittjek, kreditopslag og monitorering). Adgangen kan genoprettes efter modtaget betaling, medmindre at Leverandøren har opsagt samarbejdet jf. pkt. 3. Såfremt det udestående ikke er betalt vil fakturaen blive sendt til inddrivelse vores inkassosamarbejdspartner.

5.12 Kunden accepterer, at fakturaer og rykkere sendt pr. e-mail til den af Kunden angivne e-mailadresse skal anses for leverede, når de er afsendt af Leverandøren.

6. Leverandørens ansvar

6.1 Leverandøren tager forbehold for programmeringsfejl og servernedbrud.

6.2 Leverandøren holdes ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tab, der er sket i forbindelse med anvendelse af Leverandørens service.

6.2.1 Leverandørens anbefalede kreditscore, kreditmaksimum og maksimum antal kreditdage beregnes efter en lang række faktuelle og økonomiske oplysninger. Beregningerne skal alene ses som anbefalinger, der er baseret på digitalt indberettede regnskaber og virksomhedsoplysninger hos Erhvervsstyrelsen, og er derfor ikke en garanti for den reelle kreditværdighed. Leverandøren er ikke ansvarlig for eventuelle tab, som følge af brug af kreditmaksimum og maksimum antal kreditdage.

6.2.2 Leverandørens kreditopslag af privatkunder udføres via opslag i Debitorlistens gældsregister og fremvisning af offentligt tilgængeligt samt demografisk data. Leverandøren giver ikke en anbefaling for det videre kreditforhold med privatkunden og er derfor ikke ansvarlig for eventuelle tab, som følge af brugen af Kreditopslag.

6.3 Leverandøren er uden ansvar for manglende opfyldelse af sine forpligtelser over for Kunden, såfremt dette skyldes forhold, der ligger uden for Leverandørens kontrol, eksempelvis ved oversvømmelse, brand, strejke, lockout, ydelser fra tele- og netværksleverandør, hacking, virus, spy- og malware samt lignende former for force majeure.

6.4 Det er Kundens ansvar at informere Leverandøren ved ændring af: adresse, telefonnummer, mailadresse, CVR-nr., virksomhedsnavn eller andre til Leverandøren indberettede informationer.

6.5 Leverandøren er ikke ansvarlig for de tredjepartsløsninger, der er tilgængelige og/eller integreres med applikationen. Leverandøren kan således ikke holdes ansvarlig for rigtigheden, fuldstændigheden, kvaliteten og pålideligheden af informationerne og heller ikke resultaterne, som opnås gennem tredjepartsløsninger. Tilsvarende kan Leverandøren ikke holdes ansvarlig for tredjepartsløsningernes tilgængelighed, sikkerhed eller funktionalitet, herunder for mulige skader og/eller tab forårsaget af tredjepartsløsninger. Det påhviler Kunden at føre bevis for, at et af Kunden lidt tab ikke kan tilskrives tredjepartsløsninger.

6.6 Kunden accepterer at holde Leverandøren skadesløs for ethvert krav eller tab, der skyldes produktansvar, tab hos tredjeparter eller ansvar for tredjeparter, i det omfang det hidrører fra Kundens brug af applikationen.

7. Opdateringer og driftstabilitet

7.1 Leverandøren forbeholder sig retten til at opdatere og ændre på applikationen. Leverandøren er ligeledes berettiget til at ændre sammensætning og opbygning af applikationen og ydelser. Sådanne opdateringer, forbedringer og ændringer kan ske med eller uden varsel, og kan påvirke services, herunder informationer og data uploadet til eller afgivet af applikationen.

7.2 Leverandøren tilstræber sig den højst muligt driftsstabilitet, men er uden ansvar i tilfælde af nedbrud eller driftsforstyrrelser (se pkt. 5).

7.3 I tilfælde af nedbrud stræber Leverandøren sig efter at genoprette normal drift hurtigst muligt.

7.4 Planlagte opdateringer og afbrydelser af applikationen placeres i perioder, hvor færrest Kunder vil blive påvirket.

8. Kundens data, tavshedspligt og datasikkerhed

8.1 Kundens oplysninger opbevares og behandles i overensstemmelse med Leverandørens til enhver tid gældende persondatapolitik, som kan findes på Leverandørens hjemmeside: www.qatchr.dk/persondatapolitik/

8.2 I forbindelse med persondataforordningen, databeskyttelsesloven og eventuel yderligere ny lovgivning i tillæg dertil, vil Leverandøren og Kunden være forpligtet til at følge de til enhver tid gældende regler. Leverandøren er berettiget til at foretage eventuelle justeringer af Leverandørens aftale med Kunden til sikring af den til enhver tid gældende lovgivning omkring persondata og databeskyttelse.

8.3 Leverandøren er dataansvarlig på vegne af Kunden i forbindelse med Kundens kreditopslag via applikationen.

8.4 Leverandøren er berettiget til at beholde Kundens data efter opsagt samarbejde med henblik på at anvende anonymiseret data til statistik og analyse af Leverandørens tjenester.

8.5 Leverandøren er berettiget til at slette kundens data 90 dage efter opsigelse (uanset årsag hertil).

8.6 Leverandøren har tavshedspligt – betydende at Leverandøren ikke er berettiget til at videregive informationer om Kunden til tredjemand, medmindre informationerne ligger offentlig tilgængeligt eller hvis Leverandøren er forpligtet til at videregive informationerne ifølge lovgivning (eller efter pålæg fra myndighed og/eller domstol).

9. Immaterielle rettigheder

9.1 Applikationen og information, der afgives fra applikationen, bortset fra Kundens data, er beskyttet af ophavsret og andre immaterielle rettigheder og tilhører eller er licenseret til Leverandøren. Individuelt udarbejdet programmel tilhører ligeledes Leverandøren, medmindre andet skriftligt er aftalt. Kunden skal give Leverandøren meddelelse om enhver aktuel eller potentiel krænkelse af Leverandørens immaterielle rettigheder eller om uautoriseret brug af applikationen som Kunden får kendskab til.

9.2 Der sker ingen overdragelse af immaterielle rettigheder til Kunden.

9.3 I forhold til materiale, der uploades af Kunden og alle Kundens data, giver Kunden Leverandøren, og dennes leverandører, en tilladelse og global licens, der er tilstrækkelig til, at Leverandøren forsvarligt kan afvikle og supportere applikationen og opfylde sine forpligtelser samt foretage markedsføring over for Kunden. Kunden indestår for, at det materiale, der uploades, ikke krænker tredjemands rettigheder, og ikke indeholder materiale, der kan virke stødende eller er i strid med gældende lovgivning eller anden regulering.

10. Overdragelse

10.1 Leverandøren har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser over for Kunden til koncernforbundet selskab eller tredjemand.

10.2 Kunden accepterer, at Leverandøren er berettiget til at anvende underleverandører i alle forhold – herunder til afvikling og drift af applikationen og til opbevaring af Kundens data.

11. Lovvalg og værneting

11.1 Enhver tvist som måtte opstå mellem Kunden og Leverandøren i forbindelse med den indgåede samarbejdsaftale, herunder tvist om fortolkningen af nærværende generelle betingelser og vilkår samt prislisten, skal afgøres efter dansk ret ved Voldgift. Leverandøren kan vælge, at tvisten, som alternativ til Voldgift, skal afgøres ved Retten i Glostrup.

12. Gyldighed

12.1 Disse betingelser er gældende fra 21. februar 2020

Skriv til os
herunder

Ligger du inde med spørgsmål, er du velkommen til at skrive til os her.


Har du spørgsmål?

Vi sidder klar til at hjælpe dig alle hverdage 08.30-15.30, hvis du har spørgsmål eller vil vide mere om vores services.